Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1647)

Z mieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1643)

Zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 września 2017 r.

(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1743)

W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1654)

W sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1651)

W sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1616)

W sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1635)

W sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

pobierzRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1569)

W sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

pobierz
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy