Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o wydanie orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania / indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.


Dla potrzeb Zespołu Orzekającego należy złożyć:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia (dostępny w sekretariacie poradni) wypisują rodzice/prawni opiekunowie na miejscu.
 2. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza (oryginał), które zawiera:
  • okres - nie krótszy niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
  • rozpoznanie choroby,
  • zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,
  • zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.
 3. Kserokopie dokumentacji medycznych dotyczących schorzenia.
 4. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 5. Opinię od wychowawcy klasy lub nauczyciela uczącego dziecko (wg wzoru dostępnego w szkole).
 6. W przypadku prawnych opiekunów dziecka należy złożyć kserokopię postanowienia sądu.

Do pobrania:


Opinia o dziecku w wieku przedszkolnym pobierz
Opinia o uczniu pobierz
Zaświadczenie lekarskie pobierz         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy