Wczesne wspomaganie rozwoju w świetle prawa oświatowego.

Dzieci z Zespołem Downa z uwagi na upośledzenie umysłowe powinny być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju od chwili stwierdzenia Zespołu do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Takie możliwości stwarza zapis zawarty w art. 71b Ustawy o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju. Wczesne wspomaganie rozwoju może być organizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w przedszkolach, szkołach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia takie można organizować w grupach liczących 2 do 3 dzieci z udziałem rodziców.

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, organizowanie zajęć rewalidacyjnych. Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może zapobiec pogłębianiu się niepełnosprawności u dziecka, a także izolacji rodziny. Ponadto pozwoli na:

 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole we właściwym dla niego czasie,
 • osiągnięcie dobrego, odpowiedniego dla danej osoby wykształcenia,
 • osiągnięcie samodzielności życiowej odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • pomoże rodzinie w akceptacji niepełnosprawności dziecka oraz w wypełnianiu zadań opiekuńczych i rehabilitacyjnych w domu,
 • wzmocnienie więzi w rodzinie zapobiegając oddaniu dziecka niepełnosprawnego do placówek opiekuńczych.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie takie wydawane są na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także niepublicznej poradni pod warunkiem, że została ona powołana na podstawie art. 82 Ustawy o systemie oświaty (Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania - Dz. U nr 13, poz. 114 z 2001r. z późn. zm.).

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju prowadzą zespoły wczesnego wspomagania rozwoju. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka.

Do zadań zespołu należy:

 • ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu zajęć,
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji lub innych form pomocy.

Na podstawie Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego oraz kształcenia specjalnego dla dzieci:

 • z autyzmem,
 • niepełnosprawnych ruchowo,
 • upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
 • upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • niedostosowanych społecznie,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • zagrożonych uzależnieniem,
 • przewlekle chorych.

Zespoły orzekające rozpatrują wnioski rodziców zawierające dokumentację medyczną, wyniki badań psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych.opracowała mgr W.Gredżuk - logopeda
         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy