Program "Ryzyko dysleksji" realizowany jest na terenie miasta Bydgoszczy, od 2004 r. w oddziałach "0" przedszkolach i klasach "I" w szkołach podstawowych. Obecnie z uwagi na zmianę podstawy programowej, program realizowany będzie w kl. I w szkołach podstawowych i obejmie wszystkie dzieci uczęszczające do klas "I" z terenu działania Poradni.Cel główny:

Celem programu jest wczesne wykrycie deficytów rozwojowych i objęcie pomocą specjalistyczną dzieci, u których występują zaburzenia w zakresie funkcji percepcyjno - motorycznych biorących udział w procesie pisania i czytania.Cele szczegółowe:

  1. Dostarczenie informacji rodzicom i nauczycielom na temat specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu, oraz przygotowanie ich do roli osób wspomagających pracę dzieci z ryzyka dysleksji.
  2. Objecie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci z grupy wysokiego ryzyka dysleksji w systematycznych spotkaniach na terenie poradni.
  3. Prowadzenie ewidencji dzieci z grupy ryzyka, a także określenie problemu na terenie miasta.

Formy realizacji:

  1. Wykład połączony z prezentacją dla rodziców dzieci objętych badaniem.
  2. Warsztaty dla nauczycieli klas "I" w których będą przeprowadzone badania.
  3. Badanie przesiewowe.
  4. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli po badaniu.
  5. Terapia - indywidualna i grupowa na terenie poradni.


Czas realizacji:

Od października 2010 do lutego 2011.Harmonogram działań:

Lp. sposób realizacji termin realizacji osoby odpowiedzialne
1 Warsztaty dla nauczycieli do końca grudnia psycholodzy i pedagodzy - opiekunowie szkół
2 Spotkania z rodzicami klas I koniec stycznia, po skończeniu pierwszego semestru psycholodzy i pedagodzy - opiekunowie szkoł
3 Badania luty - po feriach zimowych opiekunowie przy udziale nauczycieli
4 Konsultacje po badaniach - rodzice i nauczyciele dzieci z objawami ryzyka luty, po badaniach opiekunowie
5 Terapia - opracowanie programów dla dzieci z wysokiem ryzykiem dysleksji - psycholodzy i pedagodzy Poradni
6 Analiza uzyskanych wyników i opracowanie prognoz co do objęcia szczególną pomocą szkół w roku 2011/2011 koniec marca kierownik zespołu


Narzędzia diagnostyczne

  1. Narzędzie "Badanie przesiewowe - Ryzyko Dysleksji", opracowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1
  2. SRD - Skala ryzyka dysleksji, M. Bogdanowicz, wersja dostosowana do nowej podstawy programowej.         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy