Sieci współpracy i samokształcenia

W ramach projektu „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” zostały utworzone 4 sieci współpracy i samokształcenia.

 1. "Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole"
 2. "Nauczyciele pracują zespołowo"
 3. "Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?"
 4. "Praca z nowoczesnymi technologiami TIK rok I – bezpieczny Internet"

Celem w/w sieci była wymiana doświadczeń między uczestnikami, analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek uczestniczących w sieci, nawiązywanie kontaktów i współpracy między placówkami.

W ramach pracy danej sieci w roku szkolnym 2014/2015 zrealizowano następujące spotkania z ekspertami zewnętrznymi


Lp. Nazwa sieci Temat szkolenia Forma szkolenia
1 Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole Jak przeciwdziałać absencji szkolnej? – konkretne rozwiązania Warsztat
5 h
2 Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole Współpraca z rodzicem dziecka sprawiającego trudności wychowawcze Warsztat
5 h
3 Nauczyciele pracują zespołowo Mediacje – skuteczne zarządzanie sytuacjami konfliktowymi cz. I i II Warsztat
2 x 2,5 h
4 Nauczyciele pracują zespołowo Negocjacje – zasady, fazy i techniki cz. I i II Warsztat
2 x 2,5 h
5 Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Ćwiczenia kreatywności dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Warsztat
3 h
6 Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Metody rozwijające twórczość w pracy z uczniami klas IV-VI, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Warsztat
3 h
7 Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Kreatywność i innowacyjność w edukacji Warsztat
4 h
8 Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) Tablice interaktywne - wstęp Warsztat
4 h
9 Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) Nauczanie zdalne (moodle) - wstęp Warsztat
4 h
10 Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) Tablice interaktywne – cz. II Warsztat
5 h
11 Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) Bezpieczny internet Warsztat
5 hPodsumowanie ii cyklu realizacji wsparcia w szkołach/ przedszkolach biorących udział w projekcie

W czerwcu 2015 r. zakończyliśmy realizację 60 Rocznych Programów Wspomagania w placówkach biorących udział w projekcie pn. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”. W lipcu 2015r. w ramach zakończenia realizacji projektu Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji we współpracy z pracownikami szkół dokonali podsumowania efektów podjętych działań oraz ich bezpośredniego przełożenia na pracę w szkołach/przedszkolach.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką poruszaną w danych szkołach/przedszkolach podczas warsztatów / wykładów dla nauczycieli biorących udział w projekcie w roku szkolnym 2014/2015. Zestawienie w podziale na poszczególne placówki poniżej.

Obszar – Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Gimnazjum nr 56

 1. Jak podwyższyć rangę egzaminu gimnazjalnego w oczach ucznia? – podejście psychologiczne, warsztat 5 h
 2. Jak radzić sobie ze szkolną absencją? Warsztat 5 h
 3. Jak namówić rodzica do efektywnej współpracy ze szkołą (zainteresowanie rodzica efektami dziecka w nauce, zachowaniem i imprezami szkolnymi). Warsztat 5 h

Szkoła Podstawowa nr 2

 1. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych Wykład 1 h
 2. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – konsultacje ze specjalistą Warsztat 3 h
 3. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych-konsultacje ze specjalistą Warsztat 3 h
 4. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – konsultacje ze specjalistą Warsztat 3 h
 5. Wsparcie i dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, część I Wykład1 h
 6. Czym jest nowy sprawdzian klas szóstych? warsztat 2 h
 7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych – praca z metodykiem, Warsztat 25 h

Szkoła Podstawowa nr 4

 1. "EWD w praktyce szkolnej”. Wykład 1h
 2. "EWD w praktyce szkolnej”. Warsztaty 2h
 3. "EWD w praktyce szkolnej”. Warsztaty 2h
 4. Nowatorskie metody pracy z uczniami. Wykład 1h
 5. Nowatorskie metody pracy z uczniami. Warsztaty 4 h
 6. Indywidualizacja pracy z uczniem w praktyce przy uwzględnieniu strategii uczenia się. Warsztaty 5 h
 7. Diagnoza ucznia (w zakresie potrzeb ucznia i wykorzystywanych przez niego metod uczenia się). Warsztaty 6 h
 8. Integracja zespołu pedagogicznego Warsztaty 6 h
 9. Prawny wymiar pracy nauczyciela w aspekcie funkcjonowania ucznia w szkole Warsztaty 3 h

Szkoła Podstawowa nr 10

 1. Techniki efektywnego uczenia się dzieci w wieku 6- 13 lat Wykład 2 h
 2. Techniki efektywnego uczenia się dzieci w wieku 6 -13 lat Warsztaty 4 h

Szkoła Podstawowa nr 28

 1. Jak budować poczucie własnej wartości nauczyciela? wykład 3 h
 2. Typy osobowości: diagnoza mocnych i słabych stron nauczyciela wykład 3 h
 3. Ocenianie kształtujące wykład 2 h
 4. Jak praktycznie korzystać z metod aktywizujących? cz. I Warsztat 6 h
 5. Jak dostosować metody aktywizujące do potrzeb i możliwości ucznia zdolnego i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? wykład 2 h
 6. Jak praktycznie korzystać z metod aktywizujących? cz. II warsztat 4 h

Szkoła Podstawowa nr 31

 1. Kompetencje coachingowe nauczyciela Warsztaty 5 h
 2. Nowoczesne techniki uczenia się Warsztat - 4 h i 2 grupy
 3. Nowoczesne techniki uczenia się Warsztat konsultacyjny 4 h w 2 grupy
 4. Informacja zwrotna jako metoda motywująca do nauki warsztat 3 h
 5. Informacja zwrotna jako metoda motywująca do nauki warsztat3 h
 6. Budowanie zespołu nauczycieli wspierającego pracę ucznia zdolnego Warsztat 3 h z każdą grupą -2 grupy

Obszar – Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

Gimnazjum nr 2

 1. Empatyczna komunikacja w relacjach w szkole(pomiędzy nauczycielami i uczniami, pomiędzy nauczycielami a rodzicami). Warsztaty 9 h
 2. Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela Warsztaty 9 h
 3. Uczymy myślenia TOC dla edukacji uczniów gimnazjum – zarządzanie emocjami, myślenie krytyczne warsztaty 9 h
 4. Ocenianie kształtujące z uwzględnieniem uczniów gimnazjum ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warsztaty 9 h

Gimnazjum nr 54

 1. Wykorzystanie TIK w realizacji procesu dydaktycznego Warsztat 3 h
 2. Jak budować skuteczne formy komunikacji pomiędzy nauczycielami a trenerami sportowymi w szkole sportowej? Warsztaty 6 h
 3. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu wychowania fizycznego u gimnazjalistów Warsztaty 2h
 4. Innowacyjne techniki uczenia się i metody motywujące do nauki w grupie uczniów gimnazjum z nadmierną aktywnością i obniżoną koncentracją uwagi. Warsztaty 2 h
 5. Ocenianie kształtujące Wykład - 2hwspólnie z G 53

Gimnazjum nr 57

 1. Motywowanie uczniów do nauki. Warsztat 4 h
 2. Motywowanie uczniów do nauki. Warsztat 2 h
 3. Techniki uczenia się warsztat 4h
 4. Techniki uczenia się warsztat 2h
 5. Techniki uczenia się warsztat 4h

Szkoła Podstawowa nr 19

 1. Ciekawe metody aktywizujące i skuteczne techniki nauczania Warsztaty z elementami wykładu – 3 h
 2. Jak rozbudzić motywację uczniów do nauki w klasach 0-3 i 4-6? Warsztaty z elementami wykładu – 4 h x 2 grupy
 3. Jak skutecznie poszukiwać w sobie motywacji do pracy mimo stresu i przeciążenia pracą? Warsztaty 2 h
 4. Jak walczyć z wypaleniem zawodowym? Warsztaty –2h
 5. Jak rozmawiać z rodzicami aby potrafili motywować swoje dziecko do nauki? Warsztaty2 h
 6. Ocenianie kształtujące Wykład 1,5 h Warsztaty 2,5 h

VIII Liceum Ogólnokształcące

 1. Nowatorskie metody aktywizujące uczniów do nauki Warsztat 5 h
 2. Jak rozsądnie pokonać stres bez używek? Warsztat 5 h
 3. Techniki szybkiego zapamiętywania i uczenia się Warsztat 5h

Obszar – Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się.

Gimnazjum nr 23

 1. Szkoła promuje wartość edukacji w celu motywowania uczniów do nauki. Wykład 2 h
 2. W jaki sposób indywidualizować pracę na lekcjach, aby pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Warsztaty 4 h
 3. Kiedy uczeń prowadzi lekcje - metoda prowadzenia lekcji oparta na uczeniu się nawzajem ( jak dobrać materiały, których uczniów wytypować do prowadzenia lekcji, zachowanie i wkład nauczyciela podczas lekcji). Warsztaty 4 h
 4. Ocenianie kształtujące – w jaki sposób stosować metodę na przedmiotach ścisłych i humanistycznych w jaki sposób zgodnie z metodą zaczynać i kończyć lekcje? Warsztaty 4 h

Gimnazjum nr 53

 1. Wykorzystanie TIK w realizacji procesu dydaktycznego Warsztat 3 h
 2. Jak stworzyć w szkole skuteczny system doradztwa zawodowego? Warsztat 2 h
 3. Nauczyciel jako skuteczny mediator – jak prowadzić skuteczne mediacje pomiędzy uczniami, pomiędzy rodzicami i uczniami, pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Warsztaty 4 h
 4. Nauczyciel jako skuteczny mediator – jak prowadzić skuteczne mediacje pomiędzy uczniami, pomiędzy rodzicami i uczniami, pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Warsztaty 4 h
 5. Ocenianie kształtujące Wykład – 2 h wspólnie z G 54

Gimnazjum nr 58

 1. W jaki sposób trenować młodzież gimnazjum, aby nie szkodzić zdrowiu? Warsztaty 3h
 2. Ćwiczenia specjalistyczne na taśmach TRX dostosowane do wieku gimnazjalnego Warsztaty 2h
 3. Narzędzia coachingowe w warsztacie pracy trenera sportowego Warsztaty - 4h, wykład – 3 h
 4. Jak skutecznie indywidualizować pracę na zajęciach sportowych z uczniami o różnym stopniu sprawności fizycznej? Warsztaty 2h
 5. Jak skutecznie indywidualizować pracę na lekcjach z uczniami zróżnicowanymi pod kątem wiedzy i umiejętności uwzględniając specyfikę gimnazjum sportowego? Warsztaty 2h
 6. Aktualne zmiany w prawie oświatowym dotyczące gimnazjum, zmiany w podstawie programowej, przełożenie na praktykę szkolną obowiązujących rozporządzeń, religia i etyka w szkole wg rozporządzenia. Wykłady 2h

Szkoła Podstawowa nr 47

 1. Jak skutecznie indywidualizować pracę na lekcjach z uczniami zróżnicowanymi pod kątem wiedzy i umiejętności uwzględniając specyfikę szkoły podstawowej sportowej? Warsztaty 2h
 2. Aktualne zmiany w prawie oświatowym dotyczące szkoły podstawowej. Wykład 2h
 3. xxxx
 4. xxxx

Obszar – Wspieranie wychowawców klas – bezpieczna szkoła.

Gimnazjum nr 31

 1. W jaki sposób tworzyć plan pracy wychowawczej dla Gimnazjum 31? – co powinien zawierać program wychowawczy klasy, tworzenie narzędzi diagnostycznych Warsztaty 2h
 2. Organizowanie i skuteczne prowadzenie godzin wychowawczych w Gimnazjum 31 - konkretne przykłady z praktyki szkolnej aktywizujące formy pracy wychowawczej, nowinki pojawiające się w literaturze fachowej. Warsztaty 2h
 3. Dobre praktyki w pracy zespołu wychowawczego w Gimnazjum, przykłady własnej praktyki trenera, w jaki sposób dokumentować pracę zespołu wychowawczego Wykład 2h

Szkoła Podstawowa nr 20

 1. Techniki behawioralne w praktyce. Warsztaty 3h dla 3 grup
 2. Postępowanie w sytuacji wybuchu agresji. Warsztaty3h dla 3 grup
 3. Komunikacja z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze oraz jego rodzicem. Warsztaty – 3 h dla każdej z 3 grup.
 4. Komunikacja z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze oraz jego rodzicem. Warsztaty – konsultacje (9h)
 5. Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania oraz jego rodzicem. Warsztaty – 3h dla każdej z 3 grup.

Szkoła Podstawowa nr 40

 1. W jaki sposób tworzyć plan pracy wychowawczej w SP Nr 40? – co powinien zawierać program wychowawczy klasy, diagnoza potrzeb wychowawczych klasy, tworzenie narzędzi diagnostycznych. Warsztaty – 2 h, dwie grupy
 2. Organizowanie i skuteczne prowadzenie godzin wychowawczych w SP Nr 40 – konkretne przykłady z praktyki szkolnej, aktywizujące formy pracy wychowawczej, nowinki pojawiające się w literaturze fachowej. Warsztaty – 2 h, 2 grupy
 3. Dobre praktyki w pracy zespołu wychowawczego w szkole podstawowej, przykłady z własnej praktyki trenera, w jaki sposób dokumentować pracę zespołu wychowawczego. Wykład 2 h

Szkoła Podstawowa nr 45

 1. Usprawnianie pracy wychowawczej z klasą dotyczące eliminowania niewłaściwych zachowań (agresja słowna i fizyczna), przykłady konkretnych działań i scenariusze zajęć. Warsztat – 5 h
 2. Zagrożenia wynikające z cyberprzemocy na portalach społecznościowych Warsztat 5 h
 3. Starszy uczeń daje dobre przykłady – jak skutecznie i efektywnie włączać starszych uczniów do współpracy i opieki nad młodszymi uczniami (wspólne przedsięwzięcia zabawy). Wykład – 5 h

Szkoła Podstawowa nr 57

 1. Jak być konsekwentnym w zespołowych działaniach wychowawczych? Warsztat 5h
 2. W jaki sposób formułować czytelną informacje zwrotną dotyczącą zachowania pozytywnego i negatywnego? Warsztat 5h
 3. Jak zachęcić rodziców do współpracy? Wykład 5h

III Liceum Ogólnokształcące

 1. Jak radzić sobie ze stalkingiem i cyberplotką w szkole średniej? wykład 2 h
 2. Jakie używki stanowią zagrożenie dla ucznia szkoły średniej? – przegląd nowości wykład 2 h
 3. Jak nauczyciel ma przekonać ucznia do wzięcia odpowiedzialności? warsztat3 h
 4. Jak skutecznie reagować w stresujących sytuacjach z uczniami i rodzicami? warsztat 3 h
 5. Jak zbudować współodpowiedzialny zespół klasowy? warsztat3 h

Obszar– Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

Gimnazjum nr 22

 1. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych takich jak próby samobójcze, depresje, lęki u młodzieży. Warsztaty 2h
 2. Jak skutecznie kształtować postawy uczniowskie uwzględniając specyfikę Gimnazjum nr 22? Warsztaty 2h

Gimnazjum nr 35

 1. Autorytet nauczyciela wykład 2h
 2. Jak współpracować z rodzicami? wykład 2h
 3. Jak funkcjonuje współczesna młodzież? wykład 2h

Technikum Elektryczno – Energetyczne

 1. Autorytet nauczyciela wykład 2h
 2. Jak współpracować z rodzicami? wykład 2h
 3. Jak funkcjonuje współczesna młodzież? wykład 2h

VI Liceum Ogólnokształcące

 1. Komunikacja niewerbalna Warsztaty 1 h
 2. Komunikacja z rodzicem agresywnym, roszczeniowym Warsztaty 1h, Wykład 2h
 3. Asertywność Wykład 1h
 4. Budowanie autorytetu wśród rodziców i uczniów Wykład 2h

Technikum Fryzjerskie

 1. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? warsztat 5h
 2. Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów Warsztaty 5h

Obszar – Budowa koncepcji pracy szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 34

 1. Marketing i reklama Warsztaty 5h
 2. Koncepcja czyli pomysł na szkołę Warsztaty 3h
 3. Działanie zespołów nauczycielskich warunkiem dobrych efektów pracy szkoły. Warsztaty 3 h
 4. Spójna koncepcja pracy szkoły. Warsztat konsultacyjny 3h
 5. Innowacje pedagogiczne możliwością rozwijania pasji nauczyciela i rozwijania zainteresowań uczniów. Warsztaty 3h

Obszar – Praca z uczniem zdolnym

Gimnazjum nr 37

 1. Jak skutecznie motywować ucznia zdolnego? wykład 2h
 2. Jak zorganizować konkurs uprawniający do zwolnienia z egzaminów? wykład 3h
 3. Jak rozmawiać z rodzicem ucznia zdolnego, by chciał wspierać i motywować swoje dziecko? wykład 2h
 4. Organizujemy konkurs uprawniający do zwolnienia z egzaminów warsztat 2h
 5. Jak powinna wyglądać ankieta diagnozująca uzdolnienia uczniów? (3 grupy: językowa, humanistyczna, przedmioty ścisłe) warsztaty 6h
 6. Działania dotyczące tworzenia ankiet Wykład 2h
 7. Jak skonstruować i realizować indywidualny tok nauki dla ucznia zdolnego? warsztat 4h

Obszar – Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Przedszkole Przedszkolna Chatka

 1. Rozwój dziecka od 2 – 6 roku życia. Wykład 3h
 2. Opóźnienie rozwoju psychoruchowego – jak je rozpoznawać? Warsztat 3h
 3. Metody i techniki pracy z dziećmi z ADHD Warsztat 3h
 4. Metody i techniki pracy z dziećmi z wadami wymowy Warsztat 3h
 5. Metody i techniki pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera Warsztat 3h
 6. Metody i techniki pracy z dziećmi z ADHD Warsztaty 2h
 7. Metody i techniki pracy z dziećmi z wadami wymowy Warsztaty 2h
 8. Metody i techniki pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Warsztaty 2h
 9. Jak napisać IPET i tworzyć indywidualny program wspierania dziecka? Warsztaty 5h

Przedszkole Misiolandia

 1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dziećmi zdolnymi. Warsztaty 2h
 2. Wczesne symptomy nieprawidłowości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym będące wskazaniem do podjęcia działań wczesnej interwencji, charakterystyka objawów nadpobudliwości psychoruchowej, objawów zachowań opozycyjno – buntowniczych oraz strategie postępowania. Warsztaty 2h
 3. Integracja sensoryczna, rozpoznawanie wczesnych symptomów, sposoby postępowania z dziećmi o zaburzonej integracji sensorycznej. Warsztaty 2h
 4. Dziecko zdolne w grupie przedszkolnej – rozpoznawanie specyficznych zdolności, indywidualizacja pracy z dzieckiem. Warsztaty 2h

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego.

 1. Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera Warsztat 5h
 2. Ocenianie ucznia z zespołem Aspergera (ocenianie nauki i zachowania) warsztat 5h

Szkoła Podstawowa nr 12

 1. Jak przeciwdziałać agresji dzieci i młodzieży? wykład 3h
 2. Obowiązki i prawa nauczyciela pracującego z dzieckiem niepełnosprawnym wykład 3h
 3. Prawa i obowiązki nauczyciela wykład 3h
 4. Jak reagować na agresję dzieci i młodzieży? wykład 3h
 5. Jak przekonać do współpracy rodzica dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych? warsztat 6h
 6. Jak przekonać do współpracy rodziców ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych? warsztat 3h
 7. Jak w szkole pracować z dziećmi z autyzmem, ADHD, dysleksją? wykład 2h

Szkoła Podstawowa nr 26

 1. Aspekty prawne w trudnych sytuacjach wychowawczych pojawiających się w szkole (ucieczki z klasy/szkoły podczas trwania lekcji, możliwości prawne egzekwowania od rodziców współpracy ze szkołą, jak reagować w sytuacji uszkodzenia ciała ucznia/nauczyciela, jak reagować w sytuacji obrazy nauczyciela, prawa nauczyciela Wykład 2h
 2. Profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych dopalacze, nikotyna, narkotyki, alkohol. Warsztaty 2h

Obszar – Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny internet.

Szkoła Podstawowa nr 61

 1. Zakładanie i obsługiwanie chmury wirtualnej – udostępnienie, przechowywanie i przesyłanie dokumentów, udostępnienie prawa do edycji dokumentów innym użytkownikom, dostęp do własnych plików, obsługa, programów Dropbox, OneDrive. Warsztaty 2 grupy po 2h
 2. Jak stworzyć i prowadzić blog internetowy? Warsztaty 4 h
 3. W jaki sposób tworzyć i administrować strony internetowe? – cz. I Warsztat – 2 grupy po 3h
 4. W jaki sposób tworzyć i administrować strony internetowe? – cz. II Warsztat 3h dla każdej grupy
 5. W jaki sposób administrować strony internetowe? – cz. III Warsztaty 3h dla każdej grupy.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerska

 1. Obsługa i oprogramowanie tablicy interaktywnej - cz. I Warsztaty - 3h
 2. Obsługa i oprogramowanie tablicy interaktywnej - cz. II Warsztaty - 3h
 3. Obsługa i oprogramowanie tablicy interaktywnej - cz. III Warsztaty - 3h
 4. Obsługa i oprogramowanie tablicy interaktywnej - cz. IV Warsztaty - 3h

Obszar – Rodzice są partnerami szkoły.

Gimnazjum nr 5

 1. Budowanie autorytetu nauczyciela w oczach uczniów i rodziców Wykład 2h
 2. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych takich jak próby samobójcze, depresje, lęk. Warsztaty 4h
 3. Jak pomagać rodzicom w trudnych sytuacjach życiowych? Warsztaty 4h

Gimnazjum nr 34

 1. ABC wychowawcy klasy Warsztaty 3h
 2. Trening dla nauczycieli w zakresie technik relaksacyjnych i antystresowych Warsztaty 4h
 3. Nauczyciel w oczach rodzica-autoprezentacja, wizaż, dresscode Warsztaty 4h

Szkoła Podstawowa nr 43

 1. Skuteczna komunikacja z rodzicami Warsztaty 4h
 2. Zebrania z rodzicami inaczej (innowacyjne i integracyjne formy spotkań z rodzicami) cz. I Warsztaty 4h
 3. Zebrania z rodzicami inaczej (innowacyjne i integracyjne formy spotkań z rodzicami) cz. II Warsztaty 3h

Szkoła Podstawowa nr 35

 1. Efektywna komunikacja nauczycieli z rodzicami. Warsztaty – 3h
 2. Trening dla nauczycieli w zakresie technik relaksacyjnych i antystresowych Warsztaty – 4h
 3. Nauczyciel w oczach rodzica autoprezentacja, wizaż, dresscode. Warsztaty – 3h

Obszar – Nauczyciel 45 +

Gimnazjum nr 6

 1. Jak radzić sobie ze stresem?- ćwiczenia somatyczne Warsztaty 6 h
 2. Emisja głosu Warsztaty – 6h
 3. Asertywność w pracy nauczyciela Warsztaty – 3h dla każdej z 2 grup
 4. Asertywność w pracy nauczyciela - konsultacje Konsultacje – 2h, dla każdej grupy (2 grupy)
 5. Negocjacje i mediacje w pracy nauczyciela Warsztaty – 2 x 6h

Gimnazjum nr 12

 1. Nauczyciel w oczach rodzica autoprezentacja, stylizacja, wizaż Warsztat- 3h
 2. Wzmacnianie sił psychicznych i odporności na stres (techniki radzenia sobie ze stresem, trening relaksacyjny) Warsztat – 3h
 3. Warsztat dla nauczycieli z emisji głosu i profilaktyki chorób zawodowych Warsztat – 3h
 4. Zdrowe odżywianie i jego wpływ na pracę nauczycieli Wykład – 1h
 5. Szkolenie z dietetykiem w dziedzinie zdrowego odżywiania - konsultacje Warsztat 4h

Gimnazjum nr 16

 1. Wzmacnianie sił psychicznych, profilaktyka wypalenia zawodowego oraz radzenie sobie z jego objawami Wykład 2h
 2. Profilaktyka wypalenia zawodowego oraz radzenie sobie z jego objawami. Warsztaty – 2 grupy po 2h
 3. Profilaktyka wypalenia zawodowego i radzenie sobie z jego objawami Warsztaty – konsultacje 2 grupy po 1h
 4. Profilaktyka wypalenia zawodowego Warsztat 2 grupy po 1h
 5. Radzenie sobie ze stresem i techniki relaksacyjne. Warsztaty – 3h w 2 grupach

Gimnazjum nr 25

 1. Odporność na stres Wykład – 2h
 2. Odporność na stres Warsztaty – 2 grupy po 3h
 3. Emisja głosu Warsztaty – 2 grupy po 3h
 4. Uprawnienia nauczyciela Warsztaty 3h
 5. Radzenie sobie ze stresem i techniki relaksacji. Warsztaty – 2h w 2 grupach

Szkoła Podstawowa nr 9

 1. Jak radzić sobie ze stresem? – ćwiczenia somatyczne Warsztaty - 6h
 2. Zarządzanie czasem Warsztat – 3h
 3. Asertywność w pracy nauczyciela Warsztat – 6h
 4. Asertywność w pracy nauczyciela Warsztat konsultacyjny 2h
 5. Autoprezentacja Warsztat – 3h
 6. Dress code Warsztat – 3h

Szkoła Podstawowa nr 22

 1. Nauczyciel w oczach rodzica- autoprezentacja Warsztaty – 3h
 2. Wzmacnianie sił psychicznych i odporności na stres Warsztaty – 3h
 3. Emisja głosu i profilaktyka chorób zawodowych Warsztaty – 3h
 4. Zdrowe odżywianie i jego wpływ na pracę nauczyciela Wykład – 1h
 5. Zdrowe odżywianie – konsultacje ze specjalistą Warsztaty – 2h razy 2

Technikum Handlowe

 1. Zdrowe odżywianie i jego wpływ na pracę nauczyciela Wykład – 1h
 2. Zdrowe odżywianie - konsultacje Warsztat – 4h
 3. Techniki relaksacyjne i terapia śmiechem Warsztat – 3h
 4. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych Warsztat – 2h 2 razy
 5. Emisja głosu i profilaktyka chorób zawodowych. Warsztat – 3h

Obszar – Szkoła promuje wartość edukacji

Gimnazjum nr 24

 1. Skuteczne sposoby promowania szkoły. Warsztat – 2h
 2. W jaki sposób pozyskiwać informacje o środowisku lokalnym. Warsztat – 2h
 3. Jak motywować rodziców do współpracy? Warsztat – 2h

Obszar –ocenianie kształtujące

Gimnazjum nr 1

 1. Ocenianie kształtujące Wykład – 3h
 2. Ocenianie kształtujące Warsztat dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i języków obcych - 5h
 3. Ocenianie kształtujące Warsztat dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i językowych – konsultacje – 2h
 4. Ocenianie kształtujące Warsztat dla nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych – 5h
 5. Ocenianie kształtujące Warsztat dla nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych-konsultacje – 2h
 6. Ocenianie kształtujące Warsztat dla nauczycieli wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych – 5h
 7. Ocenianie kształtujące Warsztat dla nauczycieli wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych – konsultacje – 2h

Gimnazjum Nr 9

 1. Element oceniania kształtującego nacobezu i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztaty – 1,5h dla 6 zespołów nauczycieli
 2. Element oceniania kształtującego-nacobezu i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztaty – 2h
 3. Element oceniania kształtującego - ocena koleżeńska i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztaty – 9 h dla 6 zespołów po 1,5h
 4. Element oceniania kształtującego ocena koleżeńska i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztaty – 2h
 5. Element oceniania kształtującego- pytania kluczowe i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztaty – 9h 1,5h dla 6 zespołów przedmiotowych
 6. Element oceniania kształtującego pytania kluczowe i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztaty – 2h
 7. Neurodydaktyka Wykład- 3h

Gimnazjum nr 20

 1. Ocenianie kształtujące wykład– 5h
 2. Motywowanie uczniów do nauki w okresie dojrzewania Warsztat – 5h
 3. W jaki sposób wykorzystać pozytywne oddziaływanie grupy rówieśniczej na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się? Warsztat – 5h

Gimnazjum nr 29

 1. Komunikacja interpersonalna podstawy Warsztat -2h
 2. Komunikacja – nauczyciel – uczeń, stosowanie informacji zwrotnej w ocenianiu Warsztaty – 2h 2 grupy
 3. Wzmacnianie sił psychicznych i odporności na stres (techniki radzenia sobie ze stresem, trening relaksacyjny Warsztaty – 4h
 4. Ocenianie kształtujące – podstawy i metody Warsztaty – 3h

Gimnazjum nr 33

 1. Podstawy oceniania kształtującego. Warsztat- 2h
 2. Element oceniania kształtującego – ocena koleżeńska i wykorzystanie jej na zajęciach Warsztat 2h
 3. Element oceniania kształtującego – ocena koleżeńska - kontynuacja Warsztat 2h
 4. Element oceniania kształtującego -informacja zwrotna i wykorzystanie jej na zajęciach Warsztat 2h
 5. Element oceniania kształtującego- informacja zwrotna i wykorzystanie jej na zajęciach Warsztat 2h
 6. Element oceniania kształtującego- pytania problemowe i wykorzystanie owych pytań na zajęciach Warsztat 2h
 7. Element oceniania kształtującego-pytania problemowe i jego wykorzystanie na zajęciach, kontynuacja Warsztat 2h

Gimnazjum nr 38

 1. Ocenianie kształtujące Wykład – 1,5h
 2. Elementy oceniania kształtującego-nacobezu, samoocena, ocena koleżeńska i ich wykorzystywanie na zajęciach Warsztat - 5 x 2h 10h
 3. Elementy oceniania kształtującego- informacja zwrotna, pytania kluczowe i ich wykorzystanie na zajęciach Warsztaty - 5 grup po 2h
 4. Ocenianie kształtujące Warsztaty - 2h

Gimnazjum Nr 52

 1. Ocenianie kształtujące Wykład - 5h
 2. Jak tworzyć informacje zwrotną, aby motywować ucznia do dobrej pracy? Warsztat – 5h
 3. Metody oceniania kształtującego w gimnazjum na poszczególnych przedmiotach Warsztaty – 5h

Szkoła Podstawowa nr 16

 1. Komunikacja interpersonalna- podstawy cz I Warsztat - 2h
 2. Komunikacja nauczyciel – uczeń, stosowanie informacji zwrotnej w ocenianiu cz II Warsztat -2 razy 2h
 3. Wzmacnianie sił psychicznych i odporności na stres(techniki radzenia sobie ze stresem, trening relaksacyjny) Warsztat – 4h
 4. Ocenianie kształtujące – podstawy i metody. Warsztat - 3h

Szkoła Podstawowa nr 18

 1. Podstawy oceniania kształtującego Wykład 2h
 2. Element oceniania kształtującego, ocena koleżeńska i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztat 2h
 3. Element oceniania kształtującego- ocena koleżeńska i jego wykorzystanie na zajęciach - kontynuacja Warsztat 2h
 4. Element oceniania kształtującego, informacja zwrotna i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztat 2h
 5. Element oceniania kształtującego- informacja zwrotna i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztat 2h
 6. Element oceniania kształtującego pytania problemowe i jego wykorzystanie na zajęciach. Warsztaty 4h

Szkoła Podstawowa nr 25

 1. Ocenianie kształtujące Wykład – 1,5h
 2. Elementy oceniania kształtującego- nacobezu, samoocena i ocena koleżeńska i ich wykorzystanie na zajęciach Warsztaty - 6 grup po 2h
 3. Elementy oceniania kształtującego informacja zwrotna, pytania kluczowe i ich wykorzystanie na zajęciach Warsztaty – 6 grup po 2h
 4. Ocenianie kształtujące Warsztaty 2h

Szkoła Podstawowa nr 27

 1. Ocenianie kształtujące Wykład - 3h
 2. Ocenianie kształtujące przedmioty humanistyczno- językowe Warsztat – 5h
 3. Ocenianie kształtujące przedmioty humanistycznojęzykowe - konsultacje Warsztat – 2h
 4. Ocenianie kształtujące przedmioty matematyczno -przyrodnicze Warsztaty - 5h
 5. Ocenianie kształtujące przedmioty matematyczno -przyrodnicze konsultacje Warsztaty – 2h
 6. Ocenianie kształtujące dla edukacji wczesnoszkolnej nauczycieli wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych Warsztaty – 5h
 7. Ocenianie kształtujące dla edukacji wczesnoszkolnej konsultacje nauczycieli wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych - konsultacje Warsztaty – 2h

Szkoła Podstawowa nr 66

 1. Ocenianie kształtujące Wykład – 3h
 2. Ocenianie kształtujące dla nauczycieli przedmiotów humanistyczno językowych i artystycznych Warsztaty - 6h
 3. Ocenianie kształtujące dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Warsztaty – 6h
 4. Ocenianie kształtujące - konsultacje Warsztat - 2 razy po 2h

VII Liceum Ogólnokształcące

 1. Neurodydaktyka Wykład – 1,5h
 2. Po co ocenianie kształtujące? Jakie korzyści daje nauczycielowi i uczniowi? Warsztat – 1,5h
 3. Element oceniania kształtującego nacobezu i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztaty – 6 grup po 1,5h
 4. Element oceniania kształtującego -pytania kluczowe i jego wykorzystanie na zajęciach Warsztaty – 6 grup po 1,5h
Etap diagnozy potrzeb szkół i przedszkoli w II cyklu doskonalenia zakończony.

Diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola w II cyklu doskonalenia przeprowadzona została przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Jej celem było bliższe przyjrzenie się obszarowi rozwoju, który rada pedagogiczna i dyrektor placówki uznają za priorytetowy oraz określenie, w jakim zakresie mają nastąpić zmiany. SORE po zakończeniu diagnozy szkół i przedszkoli opracowali 60 Rocznych Planów Wspomagania.

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 w szkołach i przedszkolach objętych wsparciem w ramach projektu rozpoczęły się pierwsze formy wsparcia dla nauczycieli tj. specjalistyczne szkolenia oraz konsultacje z ekspertami. Wykonawcy/ Eksperci zostali wyłonieni w wyniku przetargu nieograniczonego.

Do realizacji w 60 placówkach zaplanowano warsztaty/wykłady z następujących tematów:

 • Komunikacja interpersonalna – 84 h warsztatów, 3 h wykładów;
 • Prawo oświatowe – 8 h warsztatów, 15 h wykładów;
 • Sport - 8 h warsztatów, 3 h wykładów;
 • Technologie informacyjno - komunikacyjne – 82 h warsztatów, 1 h wykładu;
 • Procesy motywacyjne – 40 h warsztatów, 4 h wykładów;
 • Zarządzanie i marketing – 42 h warsztatów;
 • Rozwój osobisty – 154 h warsztatów, 10 h wykładów;
 • Dydaktyka i metodyka – 155 h warsztatów, 23,5 h wykładów;
 • Rozwój dzieci i młodzieży – 52 h warsztatów, 9 h wykładów;
 • Umiejętności wychowawcze – 79 h warsztatów, 19 h wykładów;
 • Współpraca z rodzicami – 34 h warsztatów, 11 h wykładów;
 • Uzależnienia – 2 h warsztatów, 2 h wykładów;
 • Ocenianie kształtujące – 211 h warsztatów, 29,5 wykładów.
Już od września 2014r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu kompleksowego wspomagania 60 szkół oraz 2 przedszkoli z terenu Miasta Bydgoszczy!

Zgodnie z założeniami projektu „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” od września 2014 roku 7 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji rozpocznie w 62 placówkach pracę nad sporządzeniem Rocznych Planów Wspomagania (RPW).

Zgonie z Poradnikiem wydanym przez IP 2 stopnia realizacja RPW zakłada aktywny udział dyrektora i nauczycieli szkoły/przedszkola, których zadania obejmują w szczególności:

 1. zdiagnozowanie potrzeb szkoły/przedszkola oraz przygotowanie rocznego planu wspomagania we współpracy z SORE;
 2. aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach;
 3. wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur;
 4. udzielanie informacji zwrotnej;
 5. udział w podsumowaniu podjętych działań.

Etapy realizacji rocznego planu wspomagania :
(Źródło: Poradnik dla Beneficjenta, POKL 2007-2013, opracowany przez IP 2 stopnia)

Etap I – Diagnoza
Diagnoza jest pierwszym etapem rocznego planu wspomagania. W trakcie diagnozy SORE, we współpracy z dyrektorem i nauczycielami oraz z wykorzystaniem informacji zawartych w dokumentacji szkoły/przedszkola (w szczególności wyniki ewaluacji wewnętrznej, raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych), szczegółowo analizuje potrzeby danej placówki. Rezultatem przeprowadzenia diagnozy jest wybór tematów ofert, które będą realizowane w szkole czy przedszkolu, a także określenie zasad i etapów dotyczących realizacji RPW.

Etap II – Doskonalenie pracy nauczycieli
Drugim etapem realizacji wsparcia jest przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z rocznym planem wspomagania. Za organizację zadania odpowiedzialny jest SORE, który może, w miarę zaistniałych potrzeb, pozyskać ekspertów zewnętrznych będących specjalistami w zakresie tematyki RPW, np. pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczniem młodszym. Sugerowanymi formami doskonalenia nauczycieli są:

 1. warsztaty dla nauczycieli rozumiane jako każde aktywne metody szkoleniowe, angażujące uczestników w różnego rodzaju ćwiczenia, gry, symulacje lub inne działania mające na celu nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz kształtowanie postaw uczestników.
 2. inne formy spotkań grupowych (wykłady, konsultacje grupowe) rozumiane jako każde spotkanie zespołu nauczycieli, które ma na celu zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie tematyki objętej wspomaganiem.

Etap III – Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę
Kolejnym etapem realizacji RPW jest pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę. Aby efekt doskonalenia został osiągnięty w optymalnym stopniu, nauczyciele powinni mieć dodatkowo okazję do regularnej wymiany doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności. Powinien towarzyszyć im w tym wspierający konsultant, moderator spotkań – taka jest właśnie rola szkolnego organizatora rozwoju edukacji na tym etapie realizacji planu wspomagania szkoły.

Etap IV – Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania
Po zakończeniu realizacji rocznego planu wspomagania szkoły SORE przeprowadza podsumowanie wdrożenia, a sporządzone sprawozdanie przedstawia dyrektorowi i radzie pedagogicznej. Wspólna refleksja nad sprawozdaniem i płynącymi z niego wnioskami kończy pracę nad daną ofertą doskonalenia nauczycieli prowadzoną w ramach rocznego planu wspomagania szkoły.


Zchęcamy Dyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy zdeklarowali swój udział w projekcie do aktywnego uczestnictwa w organizowanych formach doskonalenia, w celu zdobycia nowych umiejętności i wiedzy umożliwiającej zwiększenie efektywności ich pracy.
Pierwszy rok realizacji kompleksowego wspomagania szkół w ramach projektu pn. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji” już za nami!

W czerwcu 2014r. zakończyliśmy realizację 62 Rocznych Programów Wspomagania w placówkach biorących udział w projekcie pn. „Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji”. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką poruszaną w danych szkołach podczas warsztatów / wykładów dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Zestawienie w podziale na poszczególne placówki poniżej.

Szkoła Podstawowa nr 26 :

 1. Neurodydaktyka, wykład, 3h ;
 2. Innowacyjne techniki uczenia się i metody aktywizujące z uwzględnieniem poszczególnych przedmiotów, warsztat, 2 gr x 5h;
 3. Rozwijanie umiejętności efektywnej współpracy nauczycieli i rodziców w celu motywowania uczniów do osiągnięć, warsztat, 2gr x 3 ;
 4. Ocenianie kształtujące, warsztat, 2gr x 2h;
 5. Autoprezentacja, warsztat, 2gr x 2 h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 43:

 1. Diagnozowanie mocnych stron ucznia, warsztat, 5h;
 2. Innowacyjne i praktyczne metody oraz formy pracy z uczniem, warsztat, 5h;
 3. Konsultacje indywidualne z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 45:

 1. Techniki uczenia się i zapamiętywania, wykład, 3h;
 2. mocnych stron ucznia, warsztat, 3h;
 3. Diagnozowanie ;
 4. ) Jak motywować uczniów do nauki, warsztat, 3h; 4) Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 6 :

 1. Neurodydaktyka, wykład, 3h;
 2. Diagnozowanie mocnych stron ucznia, warsztat, 2gr x 3 h;
 3. Innowacyjne techniki uczenia się i metody aktywizujące z uwzględnieniem poszczególnych przedmiotów, warsztat, 2gr x 3h;
 4. Ocenianie kształtujące, warsztat, 2gr x 3h;
 5. Kreatywne prowadzenie godzin wychowawczych, warsztat, 2gr x 3 h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, coaching dla dyrektora, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 31 :

 1. Neurodydaktyka, wykład, 2h;
 2. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, wykład, 2h;
 3. Zakomunikowanie specjaliście swoich oczekiwań związanych ze szkoleniem i przedstawienie sytuacji panującej w szkole 2h, Zdobycie kompetencji związanych z wywieraniem wpływu na rodziców z uwzględnieniem następujących aspektów - Jak zintegrować oddziaływania wychowawcze szkoły i domu? Jak uświadomić rodzicom że są odpowiedzialni prawnie za swoje dzieci i ich zachowania? W jakich sytuacjach rodzinie przysługuje kurator, Jak wypełnić niebieską kartę, jak napisać pismo do sądu? 3h Wymiana dobrych praktyk związanych z pracą z trudną klasą i radzeniem sobie z oporowymi zachowaniami młodzieży 2h, warsztat 3częściowy - razem 7h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe, coaching dla dyrektora z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 52 :

 1. Techniki uczenia się i zapamiętywania, wykład, 3h;
 2. Jak reagować na pytania: Do czego mi się to przyda?- motywowanie do nauki, warsztat, 3h;
 3. Podnoszenie umiejętności wychowawczych, warsztat, 3h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 27:

 1. Pochwała jako metoda motywująca do nauki, szkolenie i warsztat, 5h;
 2. Metody motywowania uczniów, warsztat, 3h;
 3. Efektywne techniki uczenia się, warsztat, 3h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 1:

 1. Pochwała jako metoda motywująca do nauki, wykład, 2h;
 2. Metody motywowania uczniów, warsztat, 3 h;
 3. Efektywne techniki uczenia się, warsztat, 3h;
 4. Wpływ klasy szkolnej na motywowanie ucznia, warsztat, 3h;
 5. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 9:

 1. Metody motywowania uczniów, warsztat, 6gr x 3 h;
 2. Motywowanie uczniów do nauki, wykład, 3h;
 3. Praca z uczniem zdolnym, wykład 3h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 23:

 1. Jak być asertywnym, warsztat, 2gr x 3h;
 2. Budowanie autorytetu nauczycieli w oczach uczniów i rodziców, wykład, 3h;
 3. Popularyzowanie nauki wśród uczniów, wykład, 3h;
 4. Neurodydaktyka, wykład, 3h;
 5. Bank metod aktywizujących- SORE, warsztat, 3h;
 6. Umiejętność zrozumienia ucznia "Spójrz inaczej", warsztat, 2gr x 3h;
 7. Rozwijanie umiejętności efektywnej współpracy nauczycieli i rodziców w celu motywowania uczniów, warsztat, 3h;
 8. Innowacyjne techniki uczenia się i metody aktywizujące z uwzględnieniem różnych przedmiotów, warsztat, 2gr x 3 h;
 9. Konsultacje indywidualne z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 25:

 1. Metody motywowania uczniów, warsztat, 2 x 5h;
 2. Motywowanie uczniów do nauki, wykład, 5h;
 3. Konsultacje indywidualne z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 56:

 1. Jak motywować ucznia o średnim potencjale edukacyjnym, warsztat, 3h;
 2. Nowatorskie rozwiązania w metodach aktywizujących, szkolenie, 3h;
 3. ) Jak rozwijać pozytywne myślenie, warsztat, 3h; 4)Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 57:

 1. Metody motywowania uczniów, warsztat, 3h;
 2. Jak pozytywnie wzmacniać samoocenę u ucznia, warsztat, 3h;
 3. Jak pomóc rodzicom podnieść kompetencje wychowawcze, warsztat, 3h;
 4. Konsultacje grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 58:

 1. Rozwijanie umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia, warsztat, 3 h;
 2. Innowacyjne techniki uczenia się i metody aktywizujące z uwzględnieniem różnych przedmiotów, warsztat, 3h;
 3. Motywowanie zawodników w okresie największego obciążenia treningiem, warsztat dla trenerów sportowych, 3h;
 4. Trening funkcjonalny jako metoda aktywizująca pracę, warsztat dla trenerów, 3h;
 5. Psychologia sportu uwzględniająca wiek dziecka, wykład, 3h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 25:

 1. Trening pamięci i szybkiego czytania- jak nauczyć tego dzieci, warsztat, 2 x 3h;
 2. Jak tworzyć scenariusz innowacji dydaktycznych, np. Gier i zabaw dla dzieci?, warsztat, 2x 3h;
 3. Jak pracować z dziećmi metodą projektu?, warsztat, 4x 3h;
 4. Neurodydaktyka, wykład, 5h;
 5. Jak wspierać rodziców w mobilizowaniu dzieci do nauki? Przedstawienie argumentów co do sensu zdobywania wiedzy, wykład, 5h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 24:

 1. Nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów, warsztat, 3h;
 2. Dobór i wykorzystanie metod pracy sprzyjających uczeniu się, warsztat, 3h;
 3. Konsultacje indywidualne z SORE, w miarę potrzeb.

Technikum Handlowe:

 1. Jak motywować uczniów do nauki, żeby chciało im się chcieć, warsztat, 3h;
 2. Rola uczniów w planowaniu, organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych prowadzonych w szkole - opracowanie planu działań służących angażowaniu uczniów w proces edukacyjny, warsztat, 3h;
 3. Podniesienie umiejętności wychowawczych-wypracowanie systemu współpracy w zespole nauczyciel-wychowawca, warsztat, 3h;
 4. Konsultacje indywidualne z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 12:

 1. Efektywna komunikacja z rodzicami, warsztat, 4 x 3h;
 2. Radzenie sobie z agresją dzieci i młodzieży, wykład, 3h;
 3. Konsultacje indywidualne z SORE, 15 h.

Szkoła Podstawowa nr 19:

 1. Trening umiejętności interpersonalnych, warsztat 4h, wykład 2h;
 2. Asertywność, wykład, 1h, warsztat 3h;
 3. Metody radzenia sobie ze stresem, wykład 2h, warsztat 2h;
 4. Techniki komunikacji w sytuacjach trudnych nauczyciel-uczeń, wykład 2h, warsztat 3h;
 5. Modyfikowanie trudnych zachowań u uczniów, wykład 3h, warsztat 4h;
 6. Współpraca nauczycieli w praktyce, wykład 2h, warsztat 2h;
 7. Konsultacje indywidualne z SORE w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 20:

 1. Modyfikowanie trudnych zachowań u uczniów, wykład 4h, warsztat 2 x 5h;
 2. Metody i techniki radzenia sobie z agresją, wykład, 4h;
 3. Metody i techniki radzenia sobie z agresją-trening zastępowania agresji, wykład 4h, warsztat 2x5h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 34:

 1. ABC dobrego wychowania, warsztat, 5h;
 2. Trudny rodzic, warsztat, 5h;
 3. Konsultacje indywidualne z SORE, 6h.

Szkoła Podstawowa nr 35:

 1. System kar i nagród, motywacji do respektowania zasad oraz utrzymania dyscypliny na lekcjach - "Praca z uczniem opozycyjnym", warsztat, 5h;
 2. Radzenie sobie ze swoimi emocjami, warsztat z elementami wykładu, 5h;
 3. Jak pozyskać rodziców celem poprawy bezpieczeństwa dzieci, warsztat,5h;
 4. Konsultacje z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 2:

 1. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, takie jak np. Próby samobójcze, depresje, lęk u młodzieży, warsztat, 3x3h;
 2. Rozwijanie umiejętności utrzymania dyscypliny w klasach poprzez wywieranie wpływu na uczniów, warsztat, 3x3h;
 3. Neurodydaktyka, wykład, 2h; 4) Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, wykład,2h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, coaching dla dyrektora, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 5:

 1. Neurodydaktyka, wykład, 2h;
 2. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, wykład,2h;
 3. Techniki wywierania wpływu na uczniów oraz kształtowania postaw uczniowskich, warsztat, 3x3h;
 4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z rodzicami uczniów sprawiających problemy dydaktyczno-wychowawcze, warsztat, 3gr x 3h;
 5. Przeciwdziałanie absencji w szkole, warsztat, 3gr x 3h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, coaching dla dyrektora, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 12:

 1. Metody pracy z grupą klasową z wypracowaniem narzędzi: ankiet, kwestionariuszy, wywiadów, rozmów z uczniami, zbiorów, warsztat, 5h;
 2. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 16:

 1. Postawy uczniowskie jak je kształtować, wykład, 5h;
 2. Trening umiejętności społecznych i kontroli złości, warsztat, 2gr x 6h;
 3. Podstawowe umiejętności wychowawcze w tym aktywne słuchanie i komunikat "Ja", warsztat, 2 gr x 6h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 34:

 1. Rozwiązywanie konfliktów między uczniami, warsztat, 5h;
 2. Sposoby komunikowania się z uczniami, warsztat, 5h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 18:

 1. Jak rozmawiać z trudnymi rodzicami zachowując postawę asertywną, warsztat, 2gr x 3 h;
 2. Techniki radzenia sobie ze stresem, warsztat, 2gr x 3h;
 3. Jak zintegrować klasę integracyjną? -scenariusze zabaw, rozmów poza siedzibą szkoły, warsztat, 3h;
 4. Jak uczyć dzieci zdrowe tolerancji wobec dzieci niepełnosprawnych, warsztat,3h;
 5. Jak budować autorytet nauczyciela, jak dyscyplinować i regulować pracę klasy, wykład, 5h;
 6. Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży z elementami -jak radzić sobie z seksualnością uczniów? -od przedszkola do końca gimnazjum, wykład , 5h;
 7. Zagrożenia w sieci-jak nauczyć uczniów ochrony własnego wizerunku w cyberprzestrzeni, wykład, 5h;
 8. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 22:

 1. Nauczyciel wobec trudnych zachowań ucznia, warsztat, 3h;
 2. Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów, warsztat, 3h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 31:

 1. Techniki radzenia sobie ze stresem, warsztat, 3gr x 3h;
 2. Jak budować autorytet nauczyciela,jak dyscyplinować i regulować pracę klasy, wykład, 2h;
 3. Akademia dobrych manier, warsztat, 3gr x 3h;
 4. Budowanie efektywnej współpracy i komunikacji z tzw. rodzicem trudnym, warsztat, 3gr x 3h;
 5. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, coaching dla dyrektora w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 33:

 1. Jak rozmawiać z trudnymi rodzicami zachowując postawę asertywną, warsztat, 2 x3h;
 2. Techniki radzenia sobie ze stresem, warsztat, 2gr x 3h;
 3. Jak zintegrować klasę integracyjną?- scenariusze zabaw, rozmów poza siedzibą szkoły, warsztat, 3h;
 4. Jak uczyć dzieci zdrowe tolerancji wobec dzieci niepełnosprawnych, warsztat, 3h;
 5. Jak budować autorytet nauczyciela, jak dyscyplinować i regulować pracę klasy, wykład, 5h;
 6. Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży z elementami-jak radzić sobie z seksualnością uczniów? -od przedszkola do końca gimnazjum, wykład , 5h;
 7. Zagrożenia w sieci-jak nauczyć uczniów ochrony własnego wizerunku w cyberprzestrzeni, wykład, 5h;
 8. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 38:

 1. Jak pomóc dziecku w żałobie, po rozwodzie, wykład, 3h;
 2. Uczeń zdolny ale agresywny, wykład, 3h;
 3. Jak radzić sobie z manipulacją w środowisku szkolnym i przedszkolnym, wykład, 4h;
 4. Budowanie autorytetu nauczyciela w oczach ucznia-jak reagować na zaczepki, warsztat, 2gr x 3h;
 5. Jak rozwijać swoją inteligencję emocjonalną? Samokontrola i regulowanie emocjami, warsztat, 2gr x 3h;
 6. Budowanie efektywnej współpracy i komunikacji z tzw. rodzicem trudnym, warsztat, 2gr x 3h;
 7. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 28:

 1. Jak efektywnie wypracować koncepcję szkoły, wykład, 5h;
 2. Prawa nauczyciela w sytuacjach trudnych z udziałem dzieci i rodziców, wykład, 2h;
 3. Wypracowanie szkieletu koncepcji pracy szkoły, warsztat, 4gr x 3h;
 4. Efektywna komunikacja, warsztat, 2gr x 3h;
 5. Ostateczne wypracowanie koncepcji pracy szkoły, warsztat, 3h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 3:

 1. Marketing-promocja szkoły, wykład, 5h;
 2. Jak zorganizować publiczną imprezę na terenie szkoły? Jak pozyskać sponsorów?, warsztat, 5h;
 3. Jak stworzyć dobry wizerunek szkoły, warsztat, 5h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

XIII Liceum Ogólnokształcące:

 1. Marketing-promocja szkoły, wykład, 5h;
 2. Pozyskiwanie funduszy unijnych, warsztat, 5h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

III Liceum Ogólnokształcące:

 1. Jak skutecznie motywować uczniów, wykład, 5h;
 2. Neurodydaktyka, wykład, 5h;
 3. Marketing edukacyjny w oparciu o potrzeby szkoły, warsztat, 2gr x 3h;
 4. Jak przekonać rodziców by zachęcali dzieci do udziału w olimpiadach, pracowali nad ich motywacją, reagowali na sukcesy i porażki, warsztat, 2 x 3h;
 5. Nauczyciel jako coach - jak pomóc uczniowi zrealizować założony cel, warsztat, 2x 3h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

III Liceum Ogólnokształcące:

 1. Jak skutecznie motywować uczniów, wykład, 5h;
 2. Neurodydaktyka, wykład, 5h;
 3. Marketing edukacyjny w oparciu o potrzeby szkoły, warsztat, 2gr x 3h;
 4. Jak przekonać rodziców by zachęcali dzieci do udziału w olimpiadach, pracowali nad ich motywacją, reagowali na sukcesy i porażki, warsztat, 2 x 3h;
 5. Nauczyciel jako coach - jak pomóc uczniowi zrealizować założony cel, warsztat, 2x 3h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

VI Liceum Ogólnokształcące:

 1. Cechy osobowości dziecka zdolnego, wykład, 2h;
 2. Motywowanie ucznia zdolnego do współpracy, warsztat, 2h;
 3. Metody diagnozowania uczniów zdolnych, warsztat, 2h;
 4. Zasady tworzenia metod pracy w uczniowskich klubach zespołowych przygotowujących do olimpiad i konkursów z uwzględnieniem specyfiki przedmiotów, warsztat, 2h;
 5. Metody pracy z uczniem zdolnym na kołach olimpijskich, lekcjach uwzględnieniem specyfiki przedmiotu języki obce matematyka informatyka chemia biologia, 4h warsztat, 2 h wykład;
 6. Tworzenie programu indywidualnego toku nauczania z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu, 2h warsztat, 1h wykład;
 7. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Przedszkole Niepubliczne "Misiolandia":

 1. Zaburzenia wieku wczesnodziecięcego, wykład, 2h;
 2. Budowanie efektywnej współpracy z rodzicami trudnymi i oczekującymi wsparcia, warsztat, 3h;
 3. Jak tworzyć program terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, warsztat, 3h;
 4. Jak indywidualizować pracę z dzieckiem w wieku przedszkolnym wymagającym wsparcia, warsztat, 3h;
 5. Rozpoznawanie symptomów zaburzeń u dzieci w wieku przedszkolnym , warsztat, 3h;
 6. Prawidłowe reagowanie nauczyciela w sytuacjach kryzysowych związanych z zaburzeniami u dzieci w wieku przedszkolnym, warsztat, 3h;
 7. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 22:

 1. Zaburzenia psychiczne u dzieci, wykład, 2h;
 2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, warsztat, 2gr x 2h;
 3. Praca z rodzicem roszczeniowym a także stosującym przemoc, warsztat, 2gr x 2h;
 4. Profilaktyka uzależnień, warsztat, 3h;
 5. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 37:

 1. Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami seksualnymi dzieci niepełnosprawnych, wykład, 4h;
 2. Jak interpretować prawo oświatowe w sytuacji szkoły integracyjnej, wykład, 3h;
 3. Agresja internetowa-jak reagować, wykład, 3h;
 4. Jak pracować z dziećmi niedostosowanymi społecznie z zaburzeniami psychicznymi, z rozbitych rodzin, wykład, 3h;
 5. Komunikacja z uczniem w sytuacjach trudnych, warsztat, 2gr x 3h;
 6. Komunikacja z rodzicami roszczeniowymi, warsztat, 2gr x 3h;
 7. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerska:

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczniów z trudnościami w uczeniu się, wykład, 3h;
 2. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, warsztat, 5h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 66:

 1. Kształtowanie i ćwiczenie umiejętności praktycznych związanych z włączeniem narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych, warsztat, 2gr x 3h;
 2. Praktyczne wykorzystanie zasobów portalu wiedzy i zasobów dla nauczycieli Scholaris, wykład, 2h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 61:

 1. Innowacyjne sposoby promowania szkoły w środowisku lokalnym, warsztat, 2gr x 3h;
 2. Efektywna współpraca z trudnymi rodzicami, warsztat, 2gr x 3h;
 3. Skuteczna promocja szkoły w środowisku lokalnym, wykład, 2h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, coaching dla dyrektora w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 20:

 1. Efektywne spotkania z rodzicami, warsztat, 2h;
 2. Komunikacja interpersonalna, warsztat, 4h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Przedszkole Niepubliczne "Przedszkolna Chatka":

 1. Jak obserwować dzieci, by różnicować zachowania mieszczące się w normie od tych, które wymagają zasięgnięcia porady specjalisty?, wykład, 3h;
 2. Jak wspierać rodziców w odkrywaniu talentów dziecka i efektywnym kierowaniu nim, wykład, 3h;
 3. Jak nauczyć rodziców radzenia sobie z porażkami i sukcesami dzieci, wykład, 3h;
 4. Mowa ciała i elementy pozawerbalne komunikacji z rodzicami, warsztat, 3h;
 5. Jak rozmawiać z rodzicami u których dzieci nauczyciel dostrzega dysfunkcje, warsztat, 3h;
 6. Jak rozmawiać z rozwiedzionymi rodzicami dziecka pozostającymi w sporze o dziecko, warsztat, 3h;
 7. Jak aktywizować rodziców podczas spotkań, by byli zaangażowani i zadowoleni, warsztat, 3h;
 8. Komunikat ja w rozmowie z rodzicami, warsztat, 3h;
 9. Jak rozmawiać z "trudnym" rodzicem o trudnościach dziecka (zachowania agresywne, wymuszające) i jak współpracować z dziećmi ze zdiagnozowanym ADHD, by nie zaniedbać ani grupy ani dziecka, warsztat, 3h;
 10. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 10:

 1. Prawny aspekt funkcjonowania rady rodziców, wykład, 2h;
 2. Zasady efektywnej pracy rady rodziców i formy jej współpracy z dyrekcja szkoły, nauczycielami i rodzicami, warsztat, 2h;
 3. Jak atrakcyjnie i skutecznie organizować zebrania z rodzicami, warsztat, 2gr x 3h;
 4. Nowoczesne formy integracji i komunikacji z rodzicami, warsztat, 2grx 3h;
 5. Jak rozmawiać z roszczeniowymi rodzicami, warsztat, 2gr x 3h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 40:

 1. Budowanie autorytetu nauczyciela w oczach rodziców i uczniów, wykład, 2h;
 2. Budowanie współpracy z rodzicami trudnymi, roszczeniowymi, warsztat, 2gr x 3h;
 3. Budowanie współpracy z rodzicami trudnymi, roszczeniowymi, warsztat, 2gr x 3h;
 4. Jak nie prowadzić zebrań z rodzicami, warsztat, 3h;
 5. Efektywna komunikacja nauczycieli z rodzicami uwzględniająca różne typy postaw rodzicielskich, warsztat, 2gr x 3h;
 6. Techniki wywierania wpływu na rodziców, żeby zachęcić ich do współpracy ze szkołą na rzecz dobra dziecka, warsztat, 2 gr x 3h;
 7. Rozwój osobisty dla nauczycieli (asertywność), warsztat, 2gr x 3h;
 8. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, coaching dla dyrektora w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 47:

 1. Budowanie autorytetu nauczyciela w oczach rodziców i uczniów, wykład, 2h;
 2. Pobudzenie uczniów do twórczego myślenia, wykład, 2h;
 3. Prowadzenie zebrań z rodzicami w oparciu o metody aktywne, warsztat, 3h;
 4. Sposoby innowacyjnego i kreatywnego włączania rodziców w życie szkoły z uwzględnieniem rodzica trudnego, warsztat, 3h;
 5. Profilaktyka uzależnień, warsztat, 3h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego:

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna, wykład, 2h;
 2. Asertywność, wykład, 2h;
 3. Techniki negocjacji, wykład, 2h;
 4. Komunikacja werbalna i niewerbalna, warsztat, 2gr x 2h;
 5. Rozwój osobisty dla nauczycieli-asertywność, warsztat, 3gr x 3h;
 6. Techniki negocjacji, warsztat, 2gr x 3h;
 7. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

VIII Liceum Ogólnokształcące:

 1. Jak powinien wyglądać warsztat pracy wychowawcy klasy, wykład, 2h;
 2. Zasady prawidłowej komunikacji z rodzicem trudnym, warsztat, 3h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Technikum Fryzjerskie:

 1. Komunikacja interpersonalna, warsztat, 5h;
 2. Aktywne słuchanie, warsztat, 5h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 2:

 1. Wzmocnienie sił psychicznych i odporności na stres, warsztat, 3h;
 2. Emisja głosu i profilaktyka chorób zawodowych, warsztat, 3h;
 3. Terapia śmiechem, warsztat, 2h;
 4. Techniki relaksacyjne, warsztat, 2h;
 5. Zdrowe odżywianie-spotkanie z dietetykiem, warsztat, 2h;
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 16:

 1. Umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, warsztat, 5h;
 2. Praktyczne zastosowanie nowo nabytych umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami, warsztat, 2 gr x 2h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 29:

 1. Umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, warsztat, 5h;
 2. Praktyczne zastosowanie nowo nabytych umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami, warsztat, 2 gr x 2h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 4:

 1. Komunikacja interpersonalna w zespole nauczycielskim, wykład, 2,5h;
 2. Promocja szkoły, wykład, 2,5 h;
 3. Komunikacja interpersonalna w zespole nauczycielskim, warsztat, 2gr x 5h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 53:

 1. Public relations, wykład, 2h;
 2. Doskonalenie nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej i barier komunikacyjnych, warsztat,3h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 54:

 1. Public relations, wykład, 2h;
 2. Doskonalenie nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej i barier komunikacyjnych, warsztat,3h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 35:

 1. Efektywna komunikacja, wykład,4h;
 2. Komunikacja empatyczna, warsztat, 2h;
 3. Budowanie zespołu i doskonalenia komunikacji, warsztat, 2gr x 3,5 h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

VII Liceum Ogólnokształcące:

 1. Inteligencja emocjonalna, wykład, 5h;
 2. Jakie efekty przynosi rywalizacja a jakie współpraca?, wykład, 1 h;
 3. Jakie efekty przynosi rywalizacja a jakie współpraca?, warsztat, 2x3h;
 4. Jak być asertywnym i jak przyjmować odmowę osoby asertywnej, warsztat, 2gr x 3h;
 5. Udzielanie informacji zwrotnej, warsztat, 2gr x 3h;
 6. Kierowanie zespołem i projektem oraz budowanie autorytetu, warsztat, 3h;
 7. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Technikum Elektryczno-Energetyczne:

 1. Efektywna komunikacja, wykład, 4h;
 2. Komunikacja empatyczna, warsztat, 2h;
 3. Budowanie zespołu i doskonalenia komunikacji, warsztat, 2 x 3,5 h;
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Szkoła Podstawowa nr 9:

 1. Rada Pedagogiczna jako grupa, warsztat, 2h;
 2. Jak radzić sobie ze stresem, warsztat, 3h;
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.

Gimnazjum nr 57:

 1. Komunikacja interpersonalna, warsztat, 3h;
 2. Konsultacje indywidualne i grupowe z SORE, w miarę potrzeb.
Diagnoza potrzeb szkół i przedszkoli

Data aktualizacji: 05-06-2014

Zakończyliśmy etap diagnozy potrzeb szkół i przedszkoli.

Jednym z działań podejmowanych w ramach realizacji projektu jest przeprowadzenie przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji diagnozy szkoły/przedszkola. Jej celem jest bliższe przyjrzenie się obszarowi do rozwoju, który rada pedagogiczna i dyrektor placówki uznają za priorytetowy oraz określenie, w jakim zakresie mają nastąpić zmiany. SORE po zakończeniu diagnozy szkół i przedszkoli opracowali 62 Roczne Plany Wspomagania.

Na początku 2014 roku w szkołach i przedszkolach objętych wsparciem w ramach projektu rozpoczęły się pierwsze formy wsparcia dla nauczycieli tj. specjalistyczne szkolenia oraz konsultacje z ekspertami. Wykonawcy/ Eksperci zostali wyłonieni w wyniku przetargu nieograniczonego.

Do realizacji w 62 placówkach zaplanowano warsztaty/wykłady z następujących tematów:

 • Komunikacja interpersonalna – 212,5 h warsztatów, 25 h wykładów;
 • Prawo oświatowe - 5 h wykładów;
 • Psychologia sportu - 3 h warsztatów, 3 h wykładów;
 • Technologie informacyjno - komunikacyjne – 32 h warsztatów;
 • Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży – 8 h wykładów;
 • Procesy motywacyjne – 75,5 h warsztatów, 20 h wykładów;
 • Uzależnienia – 6 h warsztatów;
 • Zarządzanie i marketing – 73 h warsztatów, 29,5 h wykładów;
 • Rozwój osobisty – 90 h warsztatów, 15 h wykładów;
 • Dydaktyka i metodyka – 102 h warsztatów, 45 h wykładów;
 • Rozwój dzieci i młodzieży – 21 h warsztatów, 17 h wykładów;
 • Umiejętności wychowawcze – 160 h warsztatów, 75 h wykładów;
 • Współpraca z rodzicami – 83 h warsztatów, 13 h wykładów;
 • Trening funkcjonalny – 3 h warsztatów.
Wyniki rekrutacji

Data aktualizacji: 30-05-2014

SORE - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

Informacja o wynikach rekrutacji szkół i przedszkoli do udziału w projekcie pn."Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie szkół.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy informuje, że z dniem 25 listopada 2013r. zakończono etap rekrutacji placówek. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych odbywało się od 12 sierpnia 2013 roku do 25 listopada 2013 roku w Biurze Projektu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.

Do udziału w Projekcie zgłosiły się 2 przedszkola, 25 szkół podstawowych, 26 gimnazjów, 9 szkół ponadgimnazjalnych.

Wyboru szkół/przedszkoli do Projektu dokonano na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych - formularzy zgłoszeniowych, biorąc pod uwagę:

 • wyniki z sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych, egzaminów maturalnych,
 • liczbę nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

Do udziału w Projekcie pn. "Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" zakwalifikowano 62 szkoły i przedszkola, w tym 2 przedszkola, 25 szkół podstawowych, 26 gimnazjów, 9 szkół ponadgimnazjalnych. Lista placówek biorących udział w projekcie poniżej:


Lp. Placówki Ulica Nr bydynku Kod pocztowy Miejscowość
1 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika Kapliczna 7 85-775 Bydgoszcz
2 Szkoła Podstawowa nr 22 Hutnicza 89 85-083 Bydgoszcz
3 Gimnazjum nr 12 Hutnicza 89 85-873 Bydgoszcz
4 Przedszkole Niepubliczne "Przedszkolna Chatka" A. Grzymały-Siedleckiego 12 85-868 Bydgoszcz
5 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Z. Krzyszkowiaka Sielska 34 85-790 Bydgoszcz
6 Gimnazjum nr 56 Bohaterów Westerplatte 2 85-827 Bydgoszcz
7 Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi Karpacka 30 85-164 Bydgoszcz
8 Gimnazjum nr 1 Sportowe im.Z.Krzyszkowiaka Sielska 34 86-790 Bydgoszcz
9 Przedszkole Niepubliczne "Misiolandia" Łowicka 45 85-776 Bydgoszcz
10 Gimnazjum nr 9 im. Powstańców Wielkopolskich Gajowa 94 85-717 Bydgoszcz
11 Szkoła Podstawowa nr 47 Adama Czartoryskiego 18 85-222 Bydgoszcz
12 Gimnazjum nr 58 Mistrzostwa Sportowego Adama Czartoryskiego 18 85-222 Bydgoszcz
13 Szkoła Podstawowa nr 57 Bohaterów Westerplatte 2 85-827 Bydgoszcz
14 XIII Liceum Ogólnokształcące Gawędy 5 85-792 Bydgoszcz
15 Gimnazjum nr 35 Stawowa 41 85-323 Bydgoszcz
16 Technikum Elektryczno-Energetyczne Stawowa 41 85-323 Bydgoszcz
17 Technikum Handlowe Kaliska 10 85-602 Bydgoszcz
18 Gimnazjum nr 16 im. Ignacego Jana Paderewskiego Bohaterów Kragujewca 10 85-863 Bydgoszcz
19 Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Grabowa 4 85-601 Bydgoszcz
20 Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły Tatrzańska 21 85-790 Bydgoszcz
21 Gimnazjum nr 3 Gawędy 5 85-792 Bydgoszcz
22 Gimnazjum nr 34 Nakielska 273 85-391 Bydgoszcz
23 Szkoła Podstawowa nr 35 Nakielska 273 85-391 Bydgoszcz
24 VIII Liceum Ogólnokształcące Swarzewska 10 85-731 Bydgoszcz
25 Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi Kcyńska 49 85-304 Bydgoszcz
26 Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów Czackiego 8 85-138 Bydgoszcz
27 Gimnazjum nr 24 im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego T. Kosciuszki 37a 85-079 Bydgoszcz
28 Gimnazjum nr 25 Fredry 3 85-057 Bydgoszcz
29 Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego Wyzwolenia 4 85-790 Bydgoszcz
30 Gimnazjum nr 37 Integracyjne Kcyńska 49 85-304 Bydgoszcz
31 Szkoła Podstawowa nr 26 Zacisze 16 85-835 Bydgoszcz
32 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego Salezjańska 1 85-792 Bydgoszcz
33 Szkoła Podstawowa nr 45 Staroszkolna 12 85-209 Bydgoszcz
34 Szkoła Podstawowa nr 43 Łowicka 45 85-776 Bydgoszcz
35 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza Hetmańska 34 86-039 Bydgoszcz
36 Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ Gen.Z.Berlinga 3 85-795 Bydgoszcz
37 Szkoła Podstawowa nr 25 Integracyjna Grzymały-Siedleckiego 11 85-868 Bydgoszcz
38 Gimnazjum nr 38 Integracyjne Grzymały-Siedleckiego 11 85-868 Bydgoszcz
39 Szkoła podstawowa nr 61 Krucza 5a 85-308 Bydgoszcz
40 Technikum Fryzjerskie Nakielska 11 85-219 Bydgoszcz
41 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerska Nakielska 11 85-219 Bydgoszcz
42 Szkoła Podstawowa nr 31 Karłowicza 2 85-092 Bydgoszcz
43 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego Śląska 7 85-235 Bydgoszcz
44 VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Jędrzeja Śniadeckich Staszica 4 85-014 Bydgoszcz
45 Gimnazjum nr 6 Karłowicza 2 85-092 Bydgoszcz
46 Gimnazjum nr 22 im. gen. J.H. Dąbrowskiego Dąbrowskiego 8 85-158 Bydgoszcz
47 Szkoła Podstawowa nr 40 Puszczykowa 11 85-446 Bydgoszcz
48 Szkoła Podstawowa nr 34 Opławiec 157 85-469 Bydgoszcz
49 Szkoła Podstawowa nr 18 Pijarów 4 85-360 Bydgoszcz
50 Gimnazjum nr 33 Pijarów 4 85-360 Bydgoszcz
51 Gimnazjum nr 29 Koronowska 74 85-405 Bydgoszcz
52 Szkoła Podstawowa nr 16 Koronowska 74 85-405 Bydgoszcz
53 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Nowogrodzka 3 85-208 Bydgoszcz
54 Szkoła Podstawowa nr 28 K.K.Baczyńskiego 1 85-805 Bydgoszcz
55 Gimnazjum nr 5 im. Bohaterów Września 1939 roku Generała Z. Berlinga 17 85-796 Bydgoszcz
56 Gimnazjum nr 2 Kromera 11 85-792 Bydgoszcz
57 Gimnazjum nr 52 im. Bydgoskich Olimpijczyków Cicha 59 85-650 Bydgoszcz
58 Gimnazjum nr 53 Berlinga 13 85-796 Bydgoszcz
59 Gimnazjum nr 54 Mistrzostwa Sportowego Berlinga 13 85-796 Bydgoszcz
60 Gimnazjum nr 57 Czerkaska 8 85-641 Bydgoszcz
61 Gimnazjum nr 31 Puszczykowa 11 85-446 Bydgoszcz
62 VII Liceum Ogólnokształcące 11 Listopada 4 85-643 BydgoszczSORE

Data aktualizacji: 30-05-2014

SORE - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

W ramach projektu "Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" zatrudniono 7 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji:

 1. Pani Dominika Bem pełni obowiązki SORE w następujących placówkach:
  • Przedszkole Niepubliczne "Misiolandia",
  • Szkoła Podstawowa nr 26,
  • Szkoła Podstawowa nr 47,
  • Szkoła Podstawowa nr 61,
  • Szkoła Podstawowa nr 31,
  • Szkoła Podstawowa nr 40,
  • Gimnazjum nr 58,
  • Gimnazjum nr 31,
  • Gimnazjum nr 23,
  • Gimnazjum nr 6,
  • Gimnazjum nr 22,
  • Gimnazjum nr 2,
  • Gimnazjum nr 5;
 2. Pani Dorota Wojtczak pełni obowiązki SORE w następujących placówkach:
  • Szkoła Podstawowa nr 12,
  • Szkoła Podstawowa nr 28,
  • Gimnazjum nr 37,
  • Gimnazjum nr 35,
  • Gimnazjum nr 33,
  • Technikum Elektryczno-Energetyczne,
  • III Liceum Ogólnokształcące;
 3. Pani Helena Woźniak pełni obowiązki SORE w następujących placówkach:
  • Przedszkole Niepubliczne "Przedszkolna Chatka",
  • Szkoła Podstawowa nr 25,
  • Szkoła Podstawowa nr 18,
  • Gimnazjum nr 9,
  • Gimnazjum nr 38,
  • VII Liceum Ogólnokształcące;
 4. Pani Dorota Korowiecka pełni obowiązki SORE w następujących placówkach:
  • Szkoła Podstawowa nr 43,
  • Szkoła Podstawowa nr 35,
  • Szkoła Podstawowa nr 34,
  • Gimnazjum nr 34,
  • Gimnazjum nr 3,
  • Technikum Fryzjerskie,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerska,
  • XIII Liceum Ogólnokształcące;
 5. Pani Karolina Skowrońska pełni obowiązki SORE w następujących placówkach:
  • Szkoła Podstawowa nr 22,
  • Szkoła Podstawowa nr 2,
  • Szkoła Podstawowa nr 16,
  • Gimnazjum nr 12,
  • Gimnazjum nr 24,
  • Gimnazjum nr 29,
  • Technikum Handlowe;
 6. Pani Sonia Szczurek pełni obowiązki SORE w następujących placówkach:
  • Szkoła Podstawowa nr 4,
  • Szkoła Podstawowa nr 20,
  • Szkoła Podstawowa nr 19,
  • Szkoła Podstawowa nr 10,
  • Gimnazjum nr 25,
  • Gimnazjum nr 16,
  • VI Liceum Ogólnokształcące;
 7. Pani Joanna Pisarska pełni obowiązki SORE w następujących placówkach:
  • Szkoła Podstawowa nr 57,
  • Szkoła Podstawowa nr 45,
  • Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego,
  • Gimnazjum nr 56,
  • Gimnazjum nr 20,
  • Gimnazjum nr 52,
  • VIII Liceum Ogólnokształcące;
 8. Pani Danuta Łaska pełni obowiązki SORE w następujących placówkach:
  • Szkoła Podstawowa nr 27,
  • Szkoła Podstawowa nr 9,
  • Szkoła Podstawowa nr 66,
  • Gimnazjum nr 1,
  • Gimnazjum nr 53,
  • Gimnazjum nr 54 MS,
  • Gimnazjum nr 57;

SORE to osoby, które pracują na rzecz szkoły/przedszkola biorącego udział w projekcie. Ich głównym zadaniem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania (RPW), który opracowywany jest na podstawie wybranej przez szkołę/przedszkole oferty doskonalenia. Do głównych zadań SORE należy wspieranie szkoły i dyrektora, służąc pomocą na kolejnych etapach realizacji planu wspomagania. SORE buduje odpowiednie relacje ze dyrektorem i radą pedagogiczną celem przeprowadzenia diagnozy danej placówki oraz konstruowaniu RPW oraz odpowiada za prawidłową organizację działań związanych z zewnętrznym wspomaganiem.
Zespół projektowy

Data aktualizacji: 15-05-2014

W skład zespołu projektowego wchodzą następujące osoby:

 • Koordynator projektu – Magdalena Urbańska-Huk,
 • Asystent koordynatora projektu – Ewelina Rupińska,
 • Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń – Agnieszka Olejniczak,
 • Specjalista ds. PZP – Robert Kokot,
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Dominika Bem,
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Dorota Wojtczak,
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Dorota Korowiecka,
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Sonia Szczurek,
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Joanna Pisarska,
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Karolina Skowrońska,
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Danuta Łaska,
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – Helena Woźniak,
 • Koordynator sieci "Praca z nowoczesnymi technologiami TIK rok I – bezpieczny Internet" – Michał Czajkowski,
 • Koordynator sieci "Nauczyciele pracują zespołowo" – Justyna Skierska,
 • Koordynator sieci "Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?" – Agnieszka Napiórkowska-Solarczyk,
 • Koordynator sieci "Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole" – Agnieszka Beśka-Zasadowska.
Sieci współpracy i samokształcenia

Data aktualizacji: 12-11-2013

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy informuje, że rozpoczyna realizację drugiej części projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" – utworzenie czterech sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Po analizie deklaracji uczestników projektu, zgodnie z kryteriami wyboru sieci, wyłoniono cztery sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli cieszące się największym zainteresowaniem i zgodne z celami strategii rozwoju Miasta Bydgoszczy.

Celem sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek uczestniczących w sieci, nawiązywanie kontaktów i współpracy między placówkami.

  Wybrane sieci to:
 1. "Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole" (koordynator sieci Agnieszka Beśka-Zasadowska).
 2. "Nauczyciele pracują zespołowo" (koordynator sieci Justyna Skierska).
 3. "Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?" (koordynator sieci Joanna Serafinowicz).
 4. "Praca z nowoczesnymi technologiami TIK rok I – bezpieczny Internet" (koordynator Michał Czajkowski) - sieć jest przeznaczona dla nauczycieli, którzy nie uczą informatyki.

W każdej z sieci może uczestniczyć 1-2 przedstawicieli z danej placówki (nauczyciel, dyrektor, pedagog lub inny specjalista). Przewidywana liczba uczestników w danej sieci wynosi 25 osób w danym roku szkolnym.

O zakwalifikowaniu się do danej sieci decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby chętne, które nie zakwalifikują się w roku szkolnym 2013/14, będą mogły uczestniczyć w pracach sieci w roku szkolnym 2014/15.

Zgłoszenia uczestników, na załączonym formularzu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej pppnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl lub na adres biura projektu Bydgoszcz, ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz, bądź dostarczyć osobiście do biura projektu.


Koordynator projektu
Magdalena Urbańska-Huk
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
"Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji"

Data aktualizacji: 18-08-2013

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" składa się z sześciu części i jest dostępny w zakładce "Pliki do pobrania".
Projekt
"Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji"

Data aktualizacji: 18-08-2013

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy rozpoczyna nabór placówek do projektu "Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" w ramach Priorytetu III Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

O przyjęciu szkoły do projektu decyduje:

 • kryterium dostępu - co najmniej 10% szkół znajduje się poniżej średniej M. Bydgoszcz uzyskanej ze sprawdzianu/egzaminu przeprowadzonych w 2011 i w 2012 roku, a także co najmniej 10% szkół znajduje się powyżej średniej M. Bydgoszcz uzyskanej ze sprawdzianu/egzaminu przeprowadzonych w latach 2011 i 2012,
 • kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu przedszkola do projektu decyduje:

 • procent nauczycieli w danym przedszkolu zainteresowanych doskonaleniem kompetencji,
 • kolejność zgłoszeń.

Formularze znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Zgłoszenia szkół/przedszkoli przyjmowane są do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Wypełnione formularze należy przesłać:

 • w pierwszej kolejności drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres pppnr1@bip.oswiata.bydgoszcz.pl lub faksem - 52 322 52 06 w.39,
 • następnie oryginały powyższych dokumentów należy dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub przez skrytki WE UM.

         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy