Projekt
"Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji"
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data aktualizacji: 18-08-2013

Miasto Bydgoszcz i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 z dniem 1 sierpnia 2013 roku rozpoczęły realizację projektu "Wspieranie nauczycieli w doskonaleniu kompetencji" w ramach Priorytetu III Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Projekt zakończy się 31 lipca 2015 r.

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły/przedszkola.

Do najważniejszych założeń należą:

 • prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły, obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej/przedszkolnej praktyki),
 • wspomaganie adresowane do szkoły, nie do poszczególnych osób lub grup (dyrektorzy, nauczyciele) – poprzez doskonalenie nauczycieli całościowo oddziałuje się na szkołę rozumianą jako złożoną organizację,
 • wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne problemy (punkt wyjścia to angażująca społeczność szkolną diagnoza potrzeb),
 • wspomaganie nauczycieli pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań (autonomiczna rola szkoły i współtworzenie przez nią wszystkich planów działania),
 • pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej/przedszkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego,
 • lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek systemu oświaty właściwych dla realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół,
 • organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów różnych szkół/przedszkoli na terenie miasta.

Doskonalenie nauczycieli i wsparcie szkół/przedszkoli będzie realizowane w różnych obszarach tematycznych stanowiących zakres przedmiotowy projektów systemowych:

 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 • Ocenianie kształtujące.
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
 • Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
 • Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.
 • Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
 • Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
 • Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
 • Budowa koncepcji pracy szkoły.
 • Praca z uczniem młodszym.
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
 • Projekt edukacyjny w szkole.
 • Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
 • Rodzice są partnerami szkoły.
 • Nauczyciel 45+.
 • Szkoła promuje wartość edukacji.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.
 • Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
 • Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
 • Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
 • Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
 • Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły.

Każda z placówek (szkoła/przedszkole) biorących udział w projekcie, po przeprowadzonej diagnozie potrzeb objęta będzie doskonaleniem i wsparciem w ramach dwóch z wyżej wymienionych obszarów.

Aktywny udział dyrektora i nauczycieli szkoły/przedszkola obejmować będzie w szczególności:

 • zdiagnozowanie potrzeb szkoły/przedszkola oraz przygotowanie Rocznego Planu Wspomagania we współpracy z SORE,
 • aktywny udział w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach,
 • wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • udział w podsumowaniu podjętych działań.

Wspierać szkołę/przedszkole i pracować na rzecz placówki będzie Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) – specjalista zewnętrzny bezpośrednio współpracujący z placówką. Do jego zadań należy: pomoc w diagnozie potrzeb szkoły/przedszkola, pomoc w zbudowaniu Rocznego Planu Wspomagania, organizowanie szkoleń, pomoc nauczycielom we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych umiejętności oraz sprawozdanie z ewaluacji działań.

Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w szkole Rocznego Planu Wspomagania będą sieci współpracy i samokształcenia skupiające nauczycieli/dyrektorów z różnych szkół/przedszkoli. Będzie to forma współpracy dająca możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, poszerzenia kompetencji podczas bezpośrednich spotkań oraz poprzez platformę internetową. Organizacją pracy każdej sieci, aranżowaniem i moderowaniem spotkań oraz czuwaniem nad realizacją przyjętych celów będzie zajmował się koordynator sieci.

Po zbadaniu potrzeb szkół/przedszkoli wybrane zostaną cztery różne tematycznie sieci współpracy i samokształcenia z poniższych:

 • Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły.
 • Budowa spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu).
 • Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły.
 • Edukacja filmowa.
 • Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.
 • Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych.
 • Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 • Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?
 • Praca ze źródłem historycznym.
 • Praca z uczniem młodszym.
 • Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego.
 • Jak budować własny program nauczania?
 • Promocja i budowanie wizerunku szkoły.
 • Nauczyciele pracują zespołowo.
 • Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole.
 • Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny internet.
 • Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny internet.

Do współpracy w każdej sieci przystąpi w każdym roku szkolnym dwadzieścia pięć zainteresowanych osób z placówek uczestniczących w projekcie.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu wspomagania w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

W ramach projektu powstaną 62 Roczne Plany Wspomagania.

Wsparciem objętych zostanie 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów, 10 szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 przedszkola/zespoły wychowania przedszkolnego/punkty przedszkolne, które zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli.

W projekcie weźmie udział 1017 uczestników, w tym:

 • 960 nauczycieli,
 • 57 dyrektorów.

Cele szczegółowe projektu to:

 • wzrost wiedzy i umiejętności 960 nauczycieli,
 • wzrost wiedzy i umiejętności 57 dyrektorów,
 • podniesienie jakości współpracy poprzez organizację sieci współpracy na terenie Miasta Bydgoszcz,
 • poprawa efektywności w zakresie badania potrzeb szkół i przedszkoli w Mieście Bydgoszcz.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. rekrutacja placówek i uczestników do projektu,
 2. przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia:
  • przeprowadzenie diagnoz w 62 szkołach/przedszkolach, opracowanie Rocznych Planów Wspomagania,
  • przeprowadzenie procesu wspomagania w placówkach (warsztaty dla nauczycieli, wykłady prowadzone przez ekspertów zewnętrznych, w miarę zaistniałych potrzeb),
  • wsparcie SORE – konsultacje, spotkania,
  • przygotowanie sprawozdań z Rocznych Planów Wspomagania,
 3. stworzenie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia:
  • zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli/dyrektorów w zakresie obszarów współpracy,
  • spotkania z ekspertami zewnętrznymi,
  • udział w forum wymiany doświadczeń,
  • analiza dobrych praktyk,
 4. opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania.

         

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 :: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy